1

شهر فرش اهواز - شیراز بین

News Discuss 
خ - تهیه برنامه عمرانی پنجساله هر استان و فرمانداری کل و تعیین قطبهای کشاورزی، صنعتی خدماتی و جهانگردی و نظایر آن و تهیه الگویفعالیتهای کشاورزی، صنعتی، معدنی، مسکونی و توسعه شهری و نیز تنظیم سلسله روابط سرویسدهندگی مراکز شهری و روستایی با توجه بهامکانات و خصوصیات منطقهای به http://waylons86w8.pages10.com/--42716499

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story