1

موسیقی در دوران صفویه

News Discuss 
به خاطر حرام بودن موسیقی در دوران صفویه، این هنر پیشرفت زیادی نکرد. سازندگان ساز و نوازندگان، افرادی تهیدست بودند. به خاطر عدم استقبال از موسیقی، عده‌ای موسیقیدانان و نوازندگان به دربار شاه هند رفتند. در این دوره، مقام و منزلت موسیقیدانان بسیار کاهش یافت. با وجود این، موسیقی از https://vrgl.ir/h7ZKc

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story