1

بررسی ايستادگي کششی میلگرد از وب سایت آهن مذاهب ملمع

News Discuss 
از آنجایی که بتن به سمت تنهایی نمیتواند ايستادگي کششی مناسبی داشته باشد به منظور همین دلیل مترس باید از مقاطع دیگری برای طاقت کششی بتن و افزودن به سمت قدرت وضع بهره وري شود. یکی از این مقاطع میلگرد یا آماتور است که جلاجل پروژه های عمرانی و ساختار http://manuelhr6sw.bloginwi.com/21389131/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story