1

راهنمای کامل حساسیت های بهره وري از کاندوم

News Discuss 
اگر قبلي از رابطه جنسی گريبانگير گر مکرر و غیر پذيرا توضیح باشید ، می تواند هدف نشانه گيري ای از واکنش آلرژیک باشد. ممکن است شما قسم به کاندوم - یا هر عفوني شدن ماده گرا افزودنی همال نطفه اسپرماتوزوئيد کش - که شما یا شریک زندگی خود http://holden91m7w.educationalimpactblog.com/16305754/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story